دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

استانبول: سویه ای دیگر (رمان)
حکومت ترکیه بیشابیش و به کرّات سانسوری را دست آویز خود ساخته است که غالبا آثاری که کفرآمیز یا اخلاق گریز می انگارد آماج آنند. رویکرد حاکمان میدان فراخی را به مداخله ممیزی وا نهاده است؛ با اینحال، به گواه کثرت انتشار رُمان ها، روند آفرینش ادبی به هیچ رو کاستی نگرفته و از بسیاری نویسندگان بر می آید که خود را از موذیانه ترین شکل ممنوعیت ها، یعنی خود سانسوری، برهانند.

استانبول: سویه ای دیگر (رمان)منبع : علمی ، فرهنگی ، سیاسیاستانبول: سویه ای دیگر (رمان)
برچسب ها :


مطالب مرتبط